1. GENERELT
Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for
medlemskaber hos Pure Gym Denmark A/S, Torveporten 2, 2500 Valby, CVR-nr.
25652991 (herefter PG).

Aftaler om medlemskab indgået i PG’s centre og via PG’s digitale kanaler
(internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og PG.

Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver
tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser.
Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af
Medlemsbetingelserne.

2. MEDLEMSKAB AF PUREGYM

2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB
Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail,
dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakteller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles PG.
Det er medlemmets ansvar, at PG til hver en tid har medlemmets korrekte
kontaktoplysninger.

Ved indmelding eller afhentning af medlemskort tager PG et fotografi af Medlemmet,
som opbevares af PG sammen med Medlemmets øvrige personoplysninger. Formålet
er verifikation i forbindelse med adgangskontrol. Såfremt et medlem ikke ønsker, at
der tages et billede, etableres særskilt løsning, hvorved Medlemmet forpligter sig til
at kunne verificere sin identitet ved brug af billed-legitimation, når Medlemmet
træner eller i øvrigt bruger sit medlemskort

2.2. MEDLEMSKABSTYPER
Oversigt over PG’s til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår,
regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper findes her.

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet.
Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte det udstyr og services, der er
omfattet af medlemskabstypen.

Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af
købskvitteringen.
2.2.1 Studiemedlemsskab
Studerende, der er tilmeldt på en studiekampagne, betaler den månedlige pris og
gældende vilkår som oplyst ved tegning af medlemskab. Det er en forudsætning for
denne pris, at medlemmet kan fremvise gyldigt studiedokumentation ved
indmeldelse samt én gang årligt.
Når betingelserne for medlemskab på studiekampagne udløber, konverteres
medlemskabet til den på det pågældende tidspunkt gældende pris uden varsel og
fortsætter til medlemmet opsiger medlemskabet.
Studiekampagner vil kun være udbudt i udvalgte centre og i begrænsede perioder.
PureGyms øvrige medlemsbetingelser er også gældende for medlemmer på
Studiekampagne”


2.3. UMYNDIGE OG ALDERSKRAV
Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal Medlemmet for at oprette et
medlemskab møde op i et PG-center med sin værge eller benytte en digital løsning
anvist af PG. I forbindelse med indmeldelse i PG-center skal begge parter medbringe
gyldigt billede-legitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder
disse Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som PG måtte have mod
Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser.

Minimumsalderen for at træne i PG, uanset samtykke fra værge, er 14 år. PG
forbeholder sig retten uden varsel til at justere denne aldersgrænse nedad.

2.4. ANDEN BETALER END MEDLEMMET
Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler (herefter
Anden Betaler), skal Medlemmet og Anden Betaler begge møde op i et PG-center
med gyldig billede-legitimation eller benytte en digital løsning anvist af PG.

Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er), som
Anden Betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra
udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med sådan(ne) medlemskab(er) i
henhold til Medlemsbetingelserne; herunder køb af produkter i automater/reception.
Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som PG måtte have mod Medlemmet i
medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser.
2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE
Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder
ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at
kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede
medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

2.6. PAUSE
Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af gebyr, jf.
PG’s prisside. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, når det er
købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet. De
gældende vilkår for at sætte medlemskabet på pause vil til enhver tid være
tilgængelige via PG’s website eller Mit PureGym selvbetjening.

3. BRUG AF MEDLEMSKAB/CENTER

3.1. HUSETS REGLER
Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge
de gældende Husets Regler.
Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af
medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller
ophævelse af medlemskab, pålægges et gebyr samt udelukkelse (blacklisting) af
Medlemmet fra medlemskab i PG samt tilhørende virksomheder for en periode
fastsat af PG eller permanent. PG forbeholder sig retten til at foretage en
politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler.

3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG
Medlemmet skal benytte medlemskort for at få adgang til PG’s centre. PG afgør, om
medlemskort udstedes fysisk og/eller digitalt. Medlemskort er personligt og må ikke
bruges af andre.

Medlemskort skal altid medbringes og indlæses før træning påbegyndes og giver
adgang til de af PG’s centre og faciliteter i Danmark, der følger af
medlemskabstypen. PG vil kunne kræve, at Medlemmet i nogle tilfælde fremviser
billed-legitimation i forbindelse med ophold i PG-centeret.

Hvis Medlemmet glemmer sit medlemskort, vil Medlemmet mod betaling af et gebyr
kunne træne alligevel. De til enhver tid gældende gebyrer kan findes her.

Medlemmet er selv ansvarlig for at opbevare medlemskort forsvarligt og på en
sådan måde, at det ikke beskadiges, bortkommer eller bliver misbrugt af andre;
f.eks. til uretmæssig adgang eller køb. Ved bortkomst eller mistanke om misbrug
skal PG informeres straks, også skriftligt. Det påhviler Medlemmet at kunne
dokumentere, at medlemskort er meldt bortkommet til PG, hvis der senere opstår
tvivl om dette.

Medlemmet kan blive gjort ansvarlig for uautoriseret brug af medlemskort frem til at
dette skriftligt er meldt bortkommet/misbrugt til PG.

For at få udleveret et fysisk medlemskort skal Medlemmet møde op i et PG-center i
bemandingstiden. PG kan også anvise en alternativ udleveringsmetode. Ved
udlevering af medlemskortet i center skal Medlemmet medbringe gyldig billedelegitimation.

Hvis det fysiske medlemskort beskadiges eller bortkommer, skal dette straks
meddeles til PG, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr.

3.3. PG APP OG WEBSITE
PG kan give Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app
eller sit website. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at
Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger modtaget fra PG.

Det under pkt. 3.2 anførte vedrørende opbevaring, bortkomst og misbrug af
medlemskort gælder tilsvarende for login-oplysninger.
PG er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske
problemer ved PG’s App eller website, herunder ifm. tilmelding, afmelding m.v.

3.4. PERSONLIG TRÆNING
Når Medlemmet har et medlemskab i PG, kan personlig træning tilkøbes.
Informationer samt gældende vilkår for køb af dette ses her.

3.5. TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I PUREGYM
Visse medlemskabstyper muliggør, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige
aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal
ske på PG’s App eller website.

Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet
med betaling af et gebyr. Se mere i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter,
som kan findes via PG’s website.

3.6. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE
PG anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge,
tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningsskabene.
Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under
træning. PG bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller
tingsskade, der indtræffer i PG’s centre.

3.7. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en
helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos PG, ligesom Medlemmet er
ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter
korrekt og forsvarligt. PG bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge
af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes
handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i
øvrigt.

3.8. BRUG AF CENTRE TIL AT UDBYDE PERSONLIG TRÆNING,
KOSTVEJLEDNING M.V.
Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i PG’s centre, såsom
træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden
virksomhed uden PG’s forudgående skriftlige tilladelse.

3.9. FILM- OG FOTOOPTAGELSER
Det er ikke tilladt at benytte PG’s lokaler til optagelse af film (levende billeder)
og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale
med PG’s hovedkontor.

Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af
andre i PG’s centre eller lave opslag heraf på online-media.

3.10. VIDEOOVERVÅGNING
Der vil være TV-overvågning i alle PG-centre. Formålet med TV-overvågningen er at
forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige
gæster. Du kan læse mere om TV-overvågning i den til enhver tid gældende
persondatapolitik, som kan tilgås her.

4. BETALING
Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, et oprettelsesgebyr og
eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til PG’s til enhver tid gældende priser.
Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for
medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af PG kræver, at
Medlemmet er tilmeldt en af PG anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger.

Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder
løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første
medlemsskabsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding.
Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales
rettidigt.

Medlemmet modtager sine regninger på Mit PureGym selvbetjening, hvor betalingen
er udspecificeret. Opkrævninger vil herefter være tilgængelige på Mit PureGym
selvbetjening i 6 måneder.

Ved et forudbetalt medlemskab, betaler Medlemmet ved oprettelsen forud for hele
medlemskabsperioden.

4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER
Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet,
automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af PG anvist
betalingstjeneste. Vilkårene skal aftales særskilt og findes her.

Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et
administrationsgebyr. Læs mere om betalingsmuligheder og gebyrer på PG’s
prisside her.

Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt
betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt,
kan PG opkræve det til enhver tid gældende gebyr, jf. PG’s prisside.

4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via ekommunikation. PG opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af
PG’s prisside her.

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har PG ret til uden varsel at blokere
medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen
fortsætter, har PG ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at
opkræve andre udeståender til betaling straks.

Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre
på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt
til PG, og der er fremvist dokumentation herfor.

PG forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det
udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige
betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af
PG eller af PG’s eksterne samarbejdspartnere.

Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af
Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående
beløb til betaling straks.

4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER
I tilfælde af et tilgodehavende hos PG, vil PG som hovedregel godskrive sådanne
beløb i det fremadrettede medlemskab. Hvis medlemskabet er ophørt, og
Medlemmet/Anden Betaler mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette
henvendelse til PG’s medlemsservice via kontaktformularen på PG’s hjemmeside.
Refundering kun kan ske til danske bankkonti.

4.4. MEDLEMSKORT SOM BETALINGSMIDDEL
Medlemmet har mulighed for at benytte sit PG-medlemskort som betalingsmiddel i
PG’s centre, herunder til køb af produkter i PG’s automater og i PG’s reception.
Beløbsgrænsen for køb på dit medlemskort fastsættes af PG. De foretagne køb
opkræves sammen med betaling for medlemskabet ved din næste månedlige
betalingsopkrævning. Der henvises i øvrigt til vilkårene for betalingstjeneste til
automatiske betaling. Det bemærkes, at hvis der er knyttet en Anden Betaler, jf. §
2.4. til medlemskabet, er det ikke altid muligt at benytte dit medlemskort som
betalingsmiddel.

4.5 VÆRDIKUPON, KLIPPEKORT OG GAVEKORT
Gavekort eller værdikupon til PG kan ikke ombyttes til produkter.

Klippekort har en løbetid på 12 måneder og kan benyttes i de PG-centre, som
udbyder aktiviteten.
5. ÆNDRINGER
5.1. PG kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil
blive meddelt i god tid via PG’s digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige
ændringer for medlemmet, underretter PG medlemmet om ændringen med
minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens
ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i
overensstemmelse med pkt. 6.1

5.2 PG kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og
produkter. PG varsler Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr.
e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at
opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1

5.3 PG kan løbende foretage prisændringer. PG kan foretage regulering af
medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne
år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede
udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende
omkostninger relateret til PG’s levering af ydelser til medlemmet såsom
imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger
til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af
udvidelser af eller ændringer i PG’s medlemskaber og tjenester. Såfremt PG
foretager sådanne prisændringer underretter PG Medlemmet herom med minimum
45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden.
Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med
pkt. 6.1.

5.4 PG kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af
Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres
som følge af øgede omkostninger for PG til håndtering af kundehenvendelser,
bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger,
herunder som følge af omlægninger af PG’s forretningsgange. Ændringerne vil
fremgå i god tid af PG’s til enhver tid gældende prisliste samt PG’s digitale kanaler.
Såfremt PG indfører nye gebyrer underretter PG Medlemmet herom med minimum
45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der
sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter PG
Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation inden, en
sådan stigning træder i kraft.

6. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V.

6.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj,
ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal
fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses.

En opsigelse kan ske via selvbetjening eller via henvendelse til PG’s medlemsservice.

Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra PG. Hvis
der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det
Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.

6.1.1. MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE
Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet
tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden
udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt.
6.1.

6.1.2. MEDLEMMETS OPHÆVELSE
Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis PG væsentligt og gentagne
gange misligholder sine forpligtelser over for Medlemmet.

6.2 PG’s OPSIGELSE
PG kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til
udgangen af en måned. Hvis PG fx opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj,
ophører medlemskabet således den 30. juni.
6.2.1 PGs OPHÆVELSE M.V.
PG har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt
misligholder sine forpligtelser over for PG. For sen eller manglende betaling af et
skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemskort eller login-oplysninger,
doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig
misligholdelse. PG kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler;
herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v.

7. FORTRYDELSESRET
Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag,
aftale om medlemskabet blev indgået.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve
fortrydelsesretten.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af
fortrydelsesfristen give PG en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at
Medlemmet henvender sig til PG’s medlemsservice via PG’s website.

Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte
startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for
den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den
periode, som PG har leveret medlemskabsydelserne.

Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet
fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

8. DOPING
PG samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD). Medlemmet er forpligtet til at
lade dig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for ADD. Hvis
Medlemmet modsætter sig dette, vil det blive betragtet som en positiv test. En
positiv test medfører, at PG kan ophæve medlemskabet og bortvise Medlemmet med
øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 6.2.

En eventuel positiv dopingtest vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle
fitness-/motionscentre i Danmark, der samarbejder med ADD. Læs mere om
doping her.

Et Medlems besiddelse, brug, salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af
dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller
medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt og vil blive anmeldt til
politiet.

9. BEHANDLING AF PERSONDATA
Når et medlemskab oprettes i PG, samt når Medlemmet benytter sig af PG’s øvrige
tjenester eller foretager tilkøb, indsamler PG diverse personlige oplysninger om
Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik,
som kan tilgås her.

10. KLAGEADGANG
Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende
sig til PG medlemsservice via vores kontaktformular her.

Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos PG
ved at indbringe en klage for: Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager,
Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Mæglingsteamet for
Forbrugerklager via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Medlemmet kan også vælge at indbringe sin klage via EU’s online klageportal
(”Onlineplatformen”) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
Onlineplatformen indeholder informationer om mulighederne for en udenretlig
tvistbilæggelse af en klage. Medlemmet kan kun anvende Onlineplatformen, hvis
Medlemmet er forbruger bosiddende i et andet EU-land.

Hvis en klage indsendes til EU’s online klageportal, skal PG’s e-mailadresse
medlemsservice@puregym.dk angives.

11. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler),
er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler.
PG er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom
PG ikke er ansvarlig for indirekte tab.

11.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller
kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte PG-centre er nedsat som
følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse,
reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre
driftsmæssige handlinger igangsat af PG. Hvis Medlemmets muligheder for at
benytte PG-centre imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i
denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen
for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne
tilfælde kontakte PG’s Medlemsservice.

11.3. Såfremt PG ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge
af forhold, der ligger uden for PG´s kontrol, og som PG ikke kunne forudse eller
overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser
over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan
således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan
opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt
medlemskab, og PG ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en
periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt
medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan
periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode,
vil PG modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i
efterfølgende fakturering af Medlemmet.

12. LOVVALG OG VÆRNETING
Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske
domstole.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af
Medlemsbetingelserne, har sidstnævnte forrang.

13. KONTAKTINFORMATION
Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er medlemmet velkommen til at
kontakte PG via vores kontaktformular her eller Pure Gym Denmark A/S,
Torveporten 2, 2500 Valby – Danmark.

14. VERSIONER

14.1 Dette er version 1.0 – 2020 af PureGyms medlemsbetingelser, der er gældende
for medlemskaber købt fra og med d. 11. juni 2020.

14.2 Dette er version 1.0 – 2020 af PureGyms medlemsbetingelser, der er gældende
for medlemskaber købt frem til og med d. 10. juni 2020 fra d. 1. august 2020.

X